Základní rozdíly mezi japonskou tradiční cestou a západními podobami Reiki

 

Nejdůležitější rozdíl spočívá v tom, že na japonské cestě od samého počátku  orientováni na aktivaci vlastních zdrojů, soustředění na vlastní potenciál a rozvíjení vnitřní nezávislosti a svobody a růst.

Zdůrazňuje důležitosti vlastní praxe.

Skutečnost, že všechny symboly, do nichž budete zasvěceni, návody, tabulky i techniky, jsou jenom pomůckou pro začátečníky.

Smyslem cesty je splynout s touto energií natolik, že se skutečně stáváte čistým vědomím, necháte se vést energií a nemusíte pracovat s Rei-Ki, protože jí jste.

 Pokud je možné vyjmenovat základní rozdíly mezi japonskou tradiční a západní cestou a pojetím Reiki, pak je kromě toho základního (důraz na rozvoj vlastního potenciálu a osvobozování se od závislosti na jakýchkoli pomůckách a potřebách zvenčí u japonské cesty) je možné základní rozdíly shrnout do několika okruhů.

Když se na ně podíváte, zjistíte, že cestou na západ se původní učení obohatilo o nejrůznější zkušenosti a moudrost západních učitelů.

Zároveň je však jen pouhou částí toho, co Reiki představovala původně: jako by někdo otesal podstatu a obrátil cestu dovnitř navenek, a předává se jinak, velmi zploštěně:

 

 

JaponskÁ tradiční Cesta

 

Západní varianty

 

podstata, Důraz, cíl

Duchovní cesta, jejíž součástí je soucit a pomoc jiným lidem. Reiki jako cesta  a prostředek léčení

Způsob léčení, prostředek nápravy. Reiki jako prostředek léčení

Meditativní praxe, zlepšování a zvyšování vibrací vlastní energie a tím i možnosti pomáhat jiným lidem (zároveň s léčením)

Praxe je zaměřená víc navenek, někteří učitelé se hodně věnují práci s osobností, léčení  zátěží a traumat souvisejících se západním způsobem života, někteří však cestě studentů nevěnují pozornost

 

Pomoc, služba, realizace, vnitřní klid, harmonie

Léčení

 

Iniciace

Ideálně dva dny v časovém odstupu jednoho týdne (samotné iniciacemi trvají 4 - 6 hod.). Jde pouze o předpoklad budoucí praxe. Na prvním i druhém stupni se uskutečňují se 4 iniciace v průběhu 2 dní. Každá má sedm částí. Doporučují se pravidelná setkání s mistrem, spojená s opakováním iniciací za účelem pročištění meridiánů,  kultivace energie, prohlouvení spojení s reiki, zlepšení vibrací, posílení energie..

Jeden den (trvání obvyklé iniciace asi 1 hod.), uděluje se jediná iniciace, která má svůj postup, nečlení se na části. Iniciace se zpravidla neopakují, pokud student nezvolí jiný druh Reiki nebo někdy jiného učitele (kvůli rozdílům mezi jednotlivými způsoby výuky, symboly apod. používanými různými učiteli i jenom v rámci západní praxe Reiki). Setkání s učitelem obvykle nejsou pravidelná, někteří učitelé neposkytují tuto možnost vůbec nejsou k tomu při vlastním zasvěcení ani vyzýváni (nejde o pravidlo nebo závazek učitele)

 

Symboly, mantry a  mudry

Používají se výhradně původní symboly ve své nejčistší podobě a původní japonské mantry. Symboly se vnímají jako chápají jako pouhá pomůcka. Cílem je získat takovou schopnost ponoření se do energie a splynutí s ní, že jí student nepotřebuje. Symboly jsou považovány za posvátné a jsou sdělovány pouze žákům a i jimi uchovávány v tajnosti, a to i přesto, že někteří učitelé západní cesty je přes slib, který každý dáváme při iniciacích, publikovali knižně i elektronicky. Tímto zacházením se však oslabuje jejich síla. porušením vlastních slibů a závazků oslabujeme tu svoji, podobně jako neúctou. Při praxi i při iniciacích  se používají mudry.

Jako základní se používají různě cestou přes U.S.A a Evropu neúmyslně pozměněné  (dle linií mistrů) symboly. Nové cesty a způsoby Reiki (Seichim, Tera Mai, Karuna aj.) vytvářej a používají zcela nové vlastní symboly. Totéž platí i o mantrách – jsou jiné, v jednom případě se používá mantra opačného smyslu. Symboly jsou vnímány jako klíč nebo nástroj, což je spojeno namísto oživování a rozvoje vlastního potenciálu k hledání a získávání nových a nových  symbolů jako nových „klíčů“ a opomíjení nebo oslabování vlastních možností. O0bvykle se mudry nepoužívají a nepracuje se s nimi. 

 

TECHNIKY

Japonská tradiční cesta poskytuje především řadu meditací, technik a další práce pouze na sobě, za účelem dosažení vnitřního míru, spojení se zdrojem. posílení energie.

Upozorňuje na důležitost této práce, doporučuje pravidelnou duchovní praxi, vyzývá k soustředění, tichosti, pokoře. To se považuje za  nutný dobrý základ pro další práci.

Západní učitelé většinou této praxi nevěnují pozornost, doporučují především praktikovat Reiki, což v tomto pojetí znamená předávat energii sobě a jiným bytostem.

Existuje řada způsobů předávání Reiki, které se na západní cestě vůbec nevyskytují (např. očima nebo dechem), a stejně tak speciálních technik pomoci .

 

V původní linii se používaly jen základní jednoduché polohy rukou (student nebo praktikující by měl být co nejdříve schopen nechat se Reiki vést a nedržet se schémat), později se pro začátečníky vyvinuly pomůcky např. již výše zmíněná tabulka nervových zakončení u páteře a někteří učitelé – muži vyvinuli přesný systém poloh rukou ve vztahu ke konkrétním potížím. To však zcela neodpovídá duchu a smyslu Reiki  jako něco co odpovídá západním požadavkům a způsobu myšlení, ne cestě srdce, jíž Reiki byla a je.

Různé nové polohy rukou pro speciální léčby, které se vyvinuly v průběhu doby a cesty Reiki k nám.