Rozdíly ve výuce a praxi japonské a západní cesty reiki

 

červencové Regeneraci byl k mému článku o Reiki připojeno vysvětlení pojmu Reiki a stupních, na nichž se vyučuje. Došlo zde k značné nepřesnosti převzetím informací ze zdrojů o západních variantách Reiki.

 

Uváděné rozdělení na tři stupně používají jen někteří učitelé západní cesty – většina ale respektuje původní tradiční rozdělení na stupně čtyři. V japonské Reiki to jsou shoden, chuden, okuden a (učitelský stupeň) shinpiden.

 

Rozdíl mezi oběma cestami je značný i v tom, že zatímco na západní cestě nepotřebujete prokazovat žádné dovednosti a osobní pokrok, v japonské tradiční Reiki byste již  pro zasvěcení druhého stupně měli prokázat schopnost technik byosen – vnímat a identifikovat nevyváženosti v těle a potřeby klienta.

 

Ten nejdůležitější rozdíl spočívá ale v tom, že od samého počátku jste orientováni na aktivaci vlastních zdrojů a soustředění na vlastní potenciál a svobodu z nich vyplývající. Už na počátku se dozvíte o důležitosti vlastní praxe a o tom, že všechny symboly, které pro tuto cestu dostanete, jsou jenom pomůckou pro začátečníky – stejně jako různé techniky  polohy rukou - anebo tabulka s nervovými zakončeními páteře a popisem orgánů, které s nimi souvisejí: smyslem cesty je Reiki být a nechat se vést intuicí a vyšším vědomím, ne pohybovat se v intencích vězení starých západních stereotypů a strachu (který tak rád přesné návody a popisy).

 

Pokud je možné vyjmenovat základní rozdíly mezi japonskou tradiční a západní cestou a pojetím Reiki, pak je kromě toho základního (důraz na rozvoj vlastního potenciálu a osvobozování se od závislosti na jakýchkoli pomůckách a potřebách zvenčí u japonské cesty) možné definovat ostatní důležité a nepřehlédnutelné rozdíly. Když se na tabulku podíváte, zjistíte, že přestože se cestou na západ původní učení obohatilo o nejrůznější zkušenosti a moudrost západních učitelů, v podstatě je jen částí toho, co Reiki představovala původně: jako by někdo otesal podstatu a obrátil cestu dovnitř navenek:

 

JaponskÁ tradiční Cesta

Západní varianty

podstata, Důraz, cíl

Duchovní cesta, jejíž součástí je soucit a pomoc jiným lidem. Reiki jako cesta  a prostředek léčení

Způsob léčení, prostředek nápravy. Reiki jako prostředek léčení

Meditativní praxe, zlepšování a zvyšování vibrací vlastní energie a tím i možnosti pomáhat jiným lidem (zároveň s léčením)

Praxe je zaměřená víc navenek, někteří učitelé se hodně věnují práci s osobností, léčení  zátěží a traumat souvisejících se západním způsobem života, někteří však cestě studentů nevěnují pozornost

 

Pomoc, služba, realizace, vnitřní klid, harmonie

Léčení

Iniciace

Ideálně dva dny v časovém odstupu jednoho týdne (samotné iniciacemi trvají 4 - 6 hod.). Jde pouze o předpoklad budoucí praxe. Na prvním i druhém stupni se uskutečňují se 4 iniciace v průběhu 2 dní. Každá má sedm částí. Doporučují se pravidelná setkání s mistrem, spojená s opakováním iniciací za účelem pročištění meridiánů,  kultivace energie, prohlouvení spojení s reiki, zlepšení vibrací, posílení energie..

Jeden den (trvání obvyklé iniciace asi 1 hod.), uděluje se jediná iniciace, která má svůj postup, nečlení se na části. Iniciace se zpravidla neopakují, pokud student nezvolí jiný druh Reiki nebo někdy jiného učitele (kvůli rozdílům mezi jednotlivými způsoby výuky, symboly apod. používanými různými učiteli i jenom v rámci západní praxe Reiki). Setkání s učitelem obvykle nejsou pravidelná, někteří učitelé neposkytují tuto možnost vůbec nejsou k tomu při vlastním zasvěcení ani vyzýváni (nejde o pravidlo nebo závazek učitele)

Symboly, mantry a  mudry

Používají se výhradně původní symboly ve své nejčistší podobě a původní japonské mantry. Symboly se vnímají jako chápají jako pouhá pomůcka. Cílem je získat takovou schopnost ponoření se do energie a splynutí s ní, že jí student nepotřebuje. Symboly jsou považovány za posvátné a jsou sdělovány pouze žákům a i jimi uchovávány v tajnosti, a to i přesto, že někteří učitelé západní cesty je přes slib, který každý dáváme při iniciacích, publikovali knižně i elektronicky. Tímto zacházením se však oslabuje jejich síla. porušením vlastních slibů a závazků oslabujeme tu svoji, podobně jako neúc

tou. Při praxi i při iniciacích  se používají mudry.

Jako základní se používají různě cestou přes U.S.A a Evropu neúmyslně pozměněné  (dle linií mistrů) symboly. Nové cesty a způsoby Reiki (Seichim, Tera Mai, Karuna aj.) vytvářej a používají zcela nové vlastní symboly. Totéž platí i o mantrách – jsou jiné, v jednom případě se používá mantra opačného smyslu. Symboly jsou vnímány jako klíč nebo nástroj, což je spojeno namísto oživování a rozvoje vlastního potenciálu k hledání a získávání nových a nových  symbolů jako nových „klíčů“ a opomíjení nebo oslabování vlastních možností. O0bvykle se mudry nepoužívají a nepracuje se s nimi.

 

TECHNIKY

Japonská tradiční cesta poskytuje především řadu meditací, technik a další práce pouze na sobě, za účelem dosažení vnitřního míru, spojení se zdrojem. posílení energie.

Upozorňuje na důležitost této práce, doporučuje pravidelnou duchovní praxi, vyzývá k soustředění, tichosti, pokoře. To se považuje za  nutný dobrý základ pro další práci.

Západní učitelé většinou této praxi nevěnují pozornost, doporučují především praktikovat Reiki, což v tomto pojetí znamená předávat energii sobě a jiným bytostem.

Existuje řada způsobů předávání Reiki, které se na západní cestě vůbec nevyskytují (např. očima nebo dechem), a stejně tak speciálních technik pomoci .

 

V původní linii se používaly jen základní jednoduché polohy rukou (student nebo praktikující by měl být co nejdříve schopen nechat se Reiki vést a nedržet se schémat), později se pro začátečníky vyvinuly pomůcky např. již výše zmíněná tabulka nervových zakončení u páteře a někteří učitelé – muži vyvinuli přesný systém poloh rukou ve vztahu ke konkrétním potížím. To však zcela neodpovídá duchu a smyslu Reiki  jako něco co odpovídá západním požadavkům a způsobu myšlení, ne cestě srdce, jíž Reiki byla a je.

Různé nové polohy rukou pro speciální léčby, které se vyvinuly v průběhu doby a cesty Reiki k nám.

 

Místo setkávání 4. 8. 2010

Lenka Marečková

Škola Modrý lotos