Poselství Panny Marie - Dechtice 2012

 

15.01.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti! Objímam vás celým srdcom a s veľkou láskou vás žehnám. Niektoré z vás, milé deti, neviete ako kráčať ďalej a cítite sa stratené. Dovoľte mi vziať vás za ruku a priviesť vás na cestu dobra a lásky, na cestu každodenného obrátenia. Poďte spolu so mnou meniť svet tak, že budete meniť svoje srdcia. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

15.02.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti! Dnes vás túžim priviesť bližšie k nášmu Nebeskému Otcovi, aby ste ho lepšie spoznali a zakúsili, ako veľmi vás má rád. Jeho dlane sú dlane milujúceho Otca plné lásky a darov, ktoré pripravil pre vás. Preto poďte k nemu a načierajte z jeho požehnania. Jemu patrí všetko, aj to, čo si myslíte, že patrí len vám. On sa stará o všetko a postará sa aj o vás ešte s väčšou nežnosťou, ak mu dovolíte, aby vás pritúlil vo svojom náručí. Modlitbou a pôstom odstráňte prekážky, ktoré vám bránia prísť k Nemu. Poďte, nech sa vaše obavy a hriech rozplynú v Jeho milosrdnej a odpúšťajúcej láske.
Ponáram vás do Otcovej lásky a môjho materinského srdca.

15.03.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti! Poďte ku mne do môjho náručia, aby ste zakúsili, ako vás milujem. Svojou láskou vás chcem uchrániť pred ostňom sebectva, ktorý ničí lásku a uzatvára vaše srdcia. Modlitbou lásky chcem zastaviť chlad, ktorý je medzi vami. Modlite sa spolu so mnou, pretože spoločná modlitba uzdravuje svet. Môj Syn neprišiel na to, aby ste aj naďalej žili v otroctve, ale aby ste v ňom boli slobodné. Noste v sebe víťazstvo Jeho kríža i radosť, ktorá vytryskla vo Veľkonočné ráno a ostne nelásky vás nezrania.
Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

15.04.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti! Prichádzam medzi vás z milosrdnej a dobrotivej Božej lásky. Prosím, prijmite moje materinské požehnanie. Objímam vás tak, ako len matka vie objať svoje milované deti. Boh vás stvoril z lásky. Preto z pokladu svojej duše rozdávajte dobro, ktoré do vás vdýchol milujúci Otec. Pozrite na zem ako je ozdobená kvetmi, ktoré šíria vôkol seba krásu a ľúbeznú vôňu. Aj vy ste boli stvorené, aby ste rozdávali dobro, chválili a oslavovali nášho Pána. Dokážte svetu, že nie hriech, ale milosrdná láska robí svet krajším. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

15.05.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti! Moje srdce je plné radosti z toho, s akou veľkou láskou a dôverou prichádzate ku mne. Vaša láska sa hlboko dotýka môjho materinského srdca. Obraciate sa na mňa so svojimi prosbami. Ubezpečujem vás, že všetky hlboko vkladám do svojho srdca a prosím svojho Syna za vás. Vaše prosby sú žíznením po láske. Poďte deti moje, môj Syn Ježiš čaká na každého z vás, aby uhasil váš smäd. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

15.06.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti! Aj dnes prichádzam z veľkej Božej lásky. Milujem vás tak veľmi, ako milujem svojho Syna Ježiša. Mojim želaním je, aby ste ho nasledovali čisto a úprimne. Milujte tak, ako miluje On. Robte dobro a budete rozdávať pokoj a radosť ako On. Z hĺbky svojho srdca verte Ježišovi a uvidíte, akou nádhernou cestou vás povedie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca.

15.07.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti! Neprestajne sa radujte, že Boh prebýva s vami. Vďaka jeho milosti sa môžem s materinskou nežnosťou vám prihovárať a preto mojim dnešným želaním je, aby ste menili svoje srdcia. Zakaždým, keď narazíte na hriech, rozhodnite sa pre lásku. Keď Boh uvidí vo vašich srdciach túžbu zmeniť sa a zanechať hriech, nebude meškať so svojou milosťou a dostanete všetko čo potrebujete. Srdce bez hriechu je srdce plné Božieho svetla a požehnania. Ponáram vás do svetla lásky Ježišovho a môjho srdca.